Instrukcije za usmene prezentacije

 

Trajanje predavanja je 7 minuta, sem za predavanja po pozivu za koje je predviđeno 12 minuta.

Prezentaciju kreirajte u Microsoft Office PowerPoint programu.

Prezentacija treba da bude dostavljena organizatoru najmanje 4 sata pre sesije odnosno, ukoliko je jutarnja sesija, dan pre iste.

Ukoliko predavač ima svoj kompjuter sa koga emituje prezentaciju potrebno je da to prijavi organizatoru minimalno 4 sata ili dan pre sesije kako bi se proverile tehničke mogućnosti i izbegle neprijatnosti.

Molimo Vas da budete u kongresnoj sali 15 minuta pre početka predviđenog vremena za izlaganje kako bi ste upoznali predsedavajućeg i ostale govornike. Predsedavajućem pružite  sve potrebne informacije, ukoliko je potrebno, kako biste bili adekvatno najavljeni.

Ljubazno Vas molimo da dužinu svojih predavanja uskladite sa predviđenim vremenom. Tokom izlaganja će biti aktiviran automatski tajmer koji će vam omogućiti da kontrolišete dužinu izlaganja. Organizator kongresa zadržava pravo da prekine Vaše izlaganje u slučaju prekoračenja predviđenog vremena.

Striktno poštovanje termina je uslov za nesmetan rad Kongresa. Imajte u vidu da i kolege koje po programu drže predavanje posle Vas, imaju jednako pravo na svoje vreme za prezentaciju.