VAŽNE NAPOMENE

 • Svi sažeci moraju biti poslati online na ophthalmology-serbia.rs pre 20. marta 2022.
 • Apstrakti koji su poslati nakon ovog datuma, kao i oni koji su poslati faksom ili poštom, ili oni koji nisu struktuirani prema uputstvu za pisanje sažetaka, neće biti razmatrani za prihvatanje za izlaganje i štampu
 • Ukoliko prijavljujete više od jednog sažetka, sažeci se moraju poslati odvojeno
 • Organizatori neće prihvatiti odgovornist za sažetke koji nisu poslati na odgovarajući način.
 • Svaki sažetak će biti recenziran, klasifikovan i prihvaćen ili odbijen od strane Naučnog Odbora Kongresa. Za tačnost podataka u prijavljenom sažetku, odgovaraju autori
 • Jedan od autora prihvaćenog rada mora izlagati rad ukoliko je prihvaćen za oralnu prezentaciju.
 • Naučni odbor Kongresa zadržava pravo da odluči o vrsti prezentacije prihvaćenog sažetka, odnosno da li će biti prezentovan usmeno ili kao elektronski poster. Odluka Naučnog Odbora je konačna.
 • Prezentujući autor mora biti registrovan za učešće na kongresu i obavezno imati uplaćenu kotizaciju, u protivnom, sažetak iako prihvaćen, neće biti štampan u Zborniku radova.

PISANJE SAŽETKA

 • Sažetak mora biti napisan na srpskom ili engleskom jeziku.
 • Naslov sažetka mora biti pisan velikim slovima.
 • Naslov ne sme imati više od 20 reči.
 • Sažetak mora sadržati 4 glavna zaglavlja: Cilj, Metode,  Rezultati  i  Zaključak
 • Tekst sažetka mora biti napisan malim slovima, osim velikog slova na početku rečenice i gde je neophodno.
 • Tekst sažetka ne sme imati više od 300 reči.
 • Svi prihvaćeni sažeci biće štampani u zborniku sažetaka radova. Svi sažeci biće štampani identično kako su primljeni.
 • Prezentujući autor mora biti registrovan za učešće na kongresu i imati pokrivenu kotizaciju, u protivnom, iako prihvaćen, rad neće biti štampan u zborniku radova.

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA

Izaberite tip sažetka:

Originalni i stručni rad: sazetak sadrži Uvod, cilj, materijal i metode, rezultati i zaključak
Podrazumeva rad u kome se objavljuju rezultati sopstvenih istraživanja pojedinca ili tima

Pregledni rad: sažetak sadrži uvod, cilj, razradu i zaključak
Predstavlja originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor već ostvario određeni doprinos, obično nema koautora sem ako se ne iznose  zajednički rezultati od izuzetnog stručnog i naučnog značaja

Prikaz slučaja: sažetak sadrži uvod, cilj, prikaz slučaja i zaključak
Slučaj vredan publikovanja i prezentovanja je ekstremno redak slučaj, potom onaj koji ima neobičnu evoluciju, kod koga je primenjen novi ili inovativan način lečenja i sl.

Priprema teksta:

 • Pismo: latinica, jednostruki prored, font Times New Roman, normal, veličina 12, obostrano poravnjanje
 • Sazetak mora da sadrži sledeće delove:
  • – Naslov
  • – Podatke o autoru/ima, tekst sazetka, mejl adresu kontakt osobe.
  • – Tekst sažetka- obavezno je da bude poslat u priloženom obrascu koji možete naći na ovom sajtu
 • Maksimalna dužina sažetka : 300 reči
 • Sažetak mora biti napisan na srpskom (dijalekt: ekavski ili ijekavski) ili na engleskom jeziku.

Struktura sažetka :

 • Naslov sažetka mora biti pisan velikim slovima i boldovan; maksimalni broj reči u naslovu: 20
 • Autori: napisati u sledećem formatu prezime i prvo slovo imena za svakog autora ponaosob; ime autora koji prezentuje rad „boldovati“; afilijacije napisati redosledom kako su navedena imena. Ukoliko autori dolaze iz različitih institucija, pored imena obeležiti broj (superscript) a potom navesti ime institucije. Primer:

Nikolic A.1, Savić B.2
1 Klinika za očne bolesti, …. (grad), Srbija; 2 Dom zdravlja ….., Beograd, Srbija

Napomena: iz ovako poslatog teksta, jasno s evidi da je dotični Savić B. prezentujući autor

 

 • Struktura sažetka se sastoji iz pet glavnih delova: Uvod, Cilj, Materijal i metode,  Rezultati  i  Zaključak. Izuzetak su prikaz slučaja ili pregledni rad ( videti Izaberite tip sažetka)
 • Tekst sažetka mora biti napisan malim slovima, osim na mestima gde je neophodno korišćenje velikih slova. Izbegavajte skraćenice gde god je to moguće ili, ako je neophodno, pre nego što „uvedete“ skraćenicu, objasnite njeno značenje. Primer: senilna degeneracija makule (SDM) ali nikako ne može biti AMD