OPŠTE NAPOMENE

 • Svi sažeci moraju biti poslati online (elektronski) na ophthalmology-serbia.rs pre 01.marta 2022. godine;
  Prihvaćeni sažeci će biti štampani u Zborniku sažetaka (apstrakata);
  Sažetak mora biti napisan na srpskom ili na engleskom jeziku;
  Apstrakti koji su poslati nakon 01.03.2022, kao i oni koji su poslati faksom ili poštom, ili oni koji nisu struktuirani prema uputstvu za pisanje sažetaka, neće biti razmatrani;
  Ukoliko prijavljujete više od jednog sažetka, sažeci se moraju poslati odvojeno
  Organizatori neće prihvatiti odgovornist za sažetke koji nisu poslati prema uputstvu za pisanje sažetaka;
  Svaki sažetak će biti recenziran, klasifikovan i prihvaćen ili odbijen od strane Naučnog Odbora Kongresa. Za tačnost podataka u prijavljenom sažetku, odgovaraju autori;
  Naučni odbor Kongresa zadržava pravo da odluči o vrsti prezentacije prihvaćenog sažetka, odnosno da li će biti prezentovan usmeno ili kao elektronski poster. Odluka Naučnog Odbora je konačna.


UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA

Izaberite tip sazetka

Originalni i stručni rad: sazetak sadrži Uvod, cilj, materijal i metode, rezultati i zaključak
podrazumeva rad u kome se objavljuju rezultati sopstvenih istraživanja pojedinca ili tima
Pregledni rad: sažetak sadrži uvod, cilj, razradu i zaključak
Predstavlja originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor već ostvario određeni doprinos, obično nema koautora sem ako se ne iznose  zajednički rezultati od izuzetnog stručnog i naučnog značajaPrikaz slučaja: sažetak sadrži uvod, cilj, prikaz slučaja i zaključak
Slučaj vredan publikovanja i prezentovanja je ekstremno redak slučaj, potom onaj koji ima neobičnu evoluciju, kod koga je primenjen novi ili inovativan način lečenja i sl.

Priprema teksta

 • Pismo: latinica, jednostruki prored, font Times New Roman, normal, veličina 12, obostrano poravnanje;
 • Sazetak mora biti napisan prema uputstvu Organizatora;
 • Formular za slanje sažetka možete naći ovde
 • Maksimalna dužina sažetka : 300 reči;
 • Sažetak mora biti napisan na srpskom jeziku (dijalekt: ekavski ili ijekavski) ili na engleskom jeziku.

Uputstvo za pisanje sažetka – Struktura sažetka *:

 • Naslov sažetka mora biti pisan velikim slovima i boldovan; maksimalni broj reči u naslovu: 20
 • Autori: napisati u sledećem formatu – prezime i prvo slovo imena za svakog autora (npr. Ilić I.); ime autora koji prezentuje rad „boldovati“; afilijacije napisati redosledom kako su navedena imena. Ukoliko autori dolaze iz različitih institucija, pored imena obeležiti broj (superscript) a potom navesti ime institucije.Primer:

Nikolic A.1, Savić B.2

1 Klinika za očne bolesti, …. (grad), Srbija; 2 Dom zdravlja ….., Beograd, Srbija

Napomena: iz ovako poslatog teksta, jasno se vidi da je dotični Savić B. prezentujući autor

  • Struktura sažetka se sastoji iz pet glavnih delova: Uvod, Cilj, Materijal i metode,  Rezultati  i  Zaključak. Izuzetak su prikaz slučaja ili pregledni rad ( videti Izaberite tip sažetka)
  • Tekst sažetka mora biti napisan malim slovima, osim na mestima gde je neophodno korišćenje velikih slova. Izbegavajte skraćenice gde god je to moguće ili, ako je neophodno, pre nego što „uvedete“ skraćenicu, obkasnite njeno značenje. Primer: senilna degeneracija makule (SDM) ali nikako ne može biti AMD

Rok za slanje apstrakata je 01. mart 2022. godine.