Rok za slanje sažetaka je 01.02.2023.

 

Sažeci se prijavljuju u elektronskoj formi preko sajta kongresa do naznačenog datuma. Radovi dostavljeni nakon predviđenog termina u štampanoj formi ili na drugi način od navedenog, kao i radovi koji nisu struktuirani prema uputstvu za pisanje sažetaka neće biti razmatrani.

Sažeci se prijavljuju na srpskom ili engleskom jeziku.

Ukoliko prijavljujete više od jednog sažetka, sažeci se moraju poslati odvojeno.

Organizatori neće prihvatiti odgovornist za sažetke koji nisu poslati prema uputstvu za pisanje sažetaka;
Svaki sažetak će biti recenziran, klasifikovan i prihvaćen ili odbijen od strane Naučnog odbora kongresa. Za tačnost podataka u prijavljenom sažetku, odgovaraju autori.

Prihvaćeni sažeci će biti štampani u Zborniku sažetaka

Naučni odbor Kongresa zadržava pravo da odluči o vrsti prezentacije prihvaćenog sažetka, odnosno da li će biti prezentovan usmeno ili kao elektronski poster. Odluka Naučnog odbora je konačna.

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA

Tema: odaberite temu iz ponuđenih opcija u okviru koje će sažetak biti prezentovan

Izaberite tip sazetka

Originalni i stručni rad: sazetak sadrži uvod, cilj, materijal i metode, rezultati i zaključak. Podrazumeva rad u kome se objavljuju rezultati sopstvenih istraživanja pojedinca ili tima

Pregledni rad: sažetak sadrži uvod, cilj, razradu i zaključa. Predstavlja originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor već ostvario određeni doprinos, obično nema koautora sem ako se ne iznose zajednički rezultati od izuzetnog stručnog i naučnog značaja

Prikaz slučaja: sažetak sadrži uvod, cilj, prikaz slučaja i zaključak

Slučaj vredan publikovanja i prezentovanja je ekstremno redak slučaj, potom onaj koji ima neobičnu evoluciju, kod koga je primenjen novi ili inovativan način lečenja i sl.

Priprema teksta

Sažeci se prijavljuju na srpskom ili engleskom jeziku, latiničnim pismom, koristiti Microsoft Office Word program, font Times New Roman, veličinu slova 12 pt, bez razmaka između redova (single­-spaced) i obostrano poravnjanje.

Maksimalna dužina sažetka je 300 reči

Formular za slanje sažetka možete naći ovde

Sazetak mora biti napisan prema uputstvu Organizatora i mora imati sledeću formu:

Uputstvo za pisanje sažetka – Struktura sažetka:

Naslov sažetka mora biti napisan velikim slovima i boldovan. Mora biti jasan i ne sme sadržati više od 20 reči

Autori: napisati u sledećem formatu – prezime i prvo slovo imena za svakog autora (npr. Ilić I.) podvući ime prezentujućeg autora; afilijacije napisati redosledom kako su navedena imena. Ukoliko autori dolaze iz različitih institucija, pored imena obeležiti broj (superscript), a potom navesti ime institucije.Primer:

Nikolic A.1Savić B.2

1 Klinika za očne bolesti, …. (grad), Srbija; 2 Dom zdravlja ….., Beograd, Srbija

Struktura sažetka se sastoji iz pet glavnih delova: Uvod, Cilj, Materijal i metode,  Rezultati  i  Zaključak. Izuzetak su prikaz slučaja ili pregledni rad (videti Izaberite tip sažetka)

Tekst sažetka mora biti napisan malim slovima, osim na mestima gde je neophodno korišćenje velikih slova. Ukoliko se koriste skraćenice, pri njihovom prvom pominjanju treba ih staviti u zagradu iza reči na koje se odnose. Prikazani rezultati moraju sadržati dovoljno podataka da podrže zaključak. Reference ne treba uključivati u sažetke. Formule treba izbegavati. Naučni odbor će prihvatati samo sažetke sa konačnim rezultatima i zaključcima. Ukoliko postoji, finansijski interes autora mora biti naveden.

Proverite tačnost podataka pre slanja sažetka. Nakon slanja sažetka dobićete mailom potvrdu o uspešnom prijemu. Organizator ne snosi odgovornost za sažetke koji nisu propisno poslati. Sažeci se mogu menjati do isteka datuma za prijavljivanje. Nakon navedenog datuma zahtevi za izmenama neće biti razmatrani.