Opšte propozicije: svaki kurs treba da ima moderatora koji je odgovoran za sadržaj i organizaciju kursa. Moderator mora da pošalje sažetak kursa zajedno sa biografijama predavača najkasnije do 20. marta 2022. Uputstvo za slanje prijave i sadržaja kursa možete naći OVDE*

Ukupno trajanje kursa: 30-60 minuta.

Jedan kurs može imati i više moderatora

Obaveza moderatora je da, uz prijavu, dostavi  biografije odnosno CV svih predavača na kursu na obrascu koji možete naći OVDE **

Predavači na kursu moraju da imaju minimalno pet godina staža kao specijalisti, da su potvrđeni stručnjaci u svojoj oblasti ili da moderator smatra da predavač na njegovom kursu svojim dostignućima zaslužuje da bude deo kursa, bez obzira na status odnosno da li je specijalista ili ne.

Najmanji broj predavača, uključujući i moderatora, je dva.  Ne postoji ograničenje maksimalnog broja predavača ukoliko se ne prekorači vreme odnosno da je ukupno trajanje kursa 60 minuta

Način prezentacije kursa: usmeno predavanje, radionica ili demonstracija veština

Svi predavači na kursu su dužni da pošalju moderatoru temu predavanja, kratak sadržaj svoje prezentacije (videti propozicije na početku ovog teksta) i CV, što će objedinjeno moderator poslati Organizacionom i Naučnom odboru Kongresa do 20.03.2022. u ponoć

Naučni odbor Kogresa zadržava pravo da prihvati ili ne prijavljeni kurs i da ga uvrsti u program Kongresa u zavisnosti od raspoložive satnice Kongresa.