Uputstvo za prijavu kursa

Prijavljeni kurs treba da ima moderatora koji je odgovoran za sadržaj i organizaciju kursa. Moderator mora imati najmanje 5 godina kliničkog iskustva kao specijalista ili naučnog iskustva kao predavač u oblasti za koju predlaže kurs.

Uputstvo za slanje prijave i sadržaja kursa možete naći OVDE*. Broj predavača na kursu je 2-4. Ukoliko želite da odstupite od predviđenog broja predavača, molimo Vas da navedete razloge

Predviđeno vreme trajanja kursa je 30-60 minuta.

Način prezentacije kursa: usmeno predavanje, radionica ili demonstracija veština

Obaveza moderatora je da, uz prijavu, dostavi biografije odnosno CV svih predavača na kursu na obrascu koji možete naći OVDE ** 

Prijave se dostavljaju do 01.02.2023. Sekretarijatu kongresa na e-mail:mice@panacomp.net, koji će prispele prijave proslediti članovima Naučnog odbora na razmatranje.

Naučni odbor Kogresa zadržava pravo da prihvati ili ne prijavljeni kurs i da ga uvrsti u program Kongresa u zavisnosti od raspoložive satnice Kongresa.