UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA

 • Svi sažeci moraju biti poslati online na www.ophthalmology-serbia.rs pre zadnjeg datuma za prijavu 01.08.2019. (abstrakti neće biti prihvaćeni putem faksa ili pošte)
 • Sažetak mora biti napisan na srpskom ili engleskom jeziku.
 • Naslov sažetka mora biti pisan velikim slovima.
 • Naslov ne sme imati više od 20 reči.
 • Sažetak mora sadržati 4 glavna zaglavlja: Cilj, Metode,  Rezultati  i  Zaključak
 • Tekst sažetka mora biti napisan malim slovima, osim velikog slova na početku rečenice i gde je neophodno.
 • Tekst sažetka ne sme imati više od 300 reči.
 • Ukoliko prijavljujete više od jednog sažetka, sažeci se moraju poslati odvojeno.
 • Organizatori neće prihvatiti odgovornist za sažetke koji nisu poslati odgovarajuće.
 • Svaki sažetak će biti recenziran, klasifikovan i prihvaćen ili odbijen od strane Naučnog Odbora Kongresa.
 • Naučni Odbor Kongresa zadržava pravo da odluči o vrsti prezentacije prihvaćenog sažetka; putem oralne prezentacije ili elektronskog postera. Odluka Naučnog Odbora je konačna.  Jedan od autora prihvaćenog rada mora izlagati rad ukoliko je prihvaćen za oralnu prezentaciju.
 • Svi prihvaćeni sažeci biće štampani u zborniku sažetaka radova. Svi sažeci biće štampani identično kako su primljeni.
 • Prezentujući autor mora biti registrovan za učešće na kongresu i imati pokrivenu kotizaciju, u protivnom, iako prihvaćen, rad neće biti štampan u zborniku radova.

PRIJAVA KURSEVA:

 • Kurs se može prijaviti Organizacionom odboru Kongresa na mail: apstrakti@ophthalmology-serbia.com
 • Kurs se prijavljuje iz jedne oblasti … sa odgovarajućim temama.
 • Kurs traje najduže 60 minuta.
 • Kurs ima svog moderatora koji je odgovoran za sadržaj kursa.
 • Kurs ima 3-5 predavača sa moderatorom.
 • Svi predavači na kursu su dužni da pošalju svom moderatoru temu predavanja, abstrakt po propozicijama za pisanje radova za Kongres i svoj CV što će objedinjeno moderator poslati Organizacionom i Naučnom odboru Kongresa do 01.08.2019.
 • Naučni odbor Kongresa zadržava pravo da prihvati ili ne prijavljeni kurs i da ga uvrsti u program Kongresa u zavisnosti od raspoložive satnice Kongresa.

Rok za slanje apstrakata 01.08.2019.

Prijava radova je zatvorena.